Անցյալ կատարյալ

1..Տրված բայերը խոնարհի՛ր անցյալ կատարյալ ժամանակաձևով (կազմի՛ր բոլոր ձևերը` I, II, III դեմքերով, եզակի և հոգնակի թվերով): Ընդգծի՛ր վերջավորությունները:

Թափել, կապել, խաղացնել:

Թափեցի, թափեցիր, թափեց, թափեցինք, թափեցիք, թափեցին

Կապեցի, կապեցիր, կապեց, կապեցինք, կապեցիք, կապեցին

Խաղացրեցի, խաղացրեցիր, խաղացրեց, խաղացրեցինք, խաղացրեցիք, խաղացրեցին

2.Տրված նախադասությունները ձևի և իմաստի ի՞նչ տարբերություններ ունեն:

Ֆրանսիացի գիտնականները պարզել են(վաղակատար ներկա), որ երկրագնդի բնակչությունը խոսում է(սահմանական, անկատար ներկա) երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշված յոթ-ութ հազար բարբառը):

Ֆրանսիացի գիտնականները պարզեցին(անկատար անցյալ), որ երկրագնդի բնակչությունը խոսում էր(անկատար անցյալ) երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշված յոթ-ութ հազար բարբառը):

Ֆրանսիացի գիտնականները կպարզեն(ենթադրական, անկատար ներկա), որ երկրագնդի բնակչությունը խոսում է(սահմանական, անկատար ներկա) երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշված յոթ-ութ հազար բարբառը):

Ֆրանսիացի գիտնականները պարզել են(վաղակատար ներկա), որ երկրագնդի բնակչությունը խոսելու է(ապակատար ներկա) երկու հազար յոթ հարյուր իննսունվեց լեզվով (չհաշված յոթ-ութ հազար բարբառը):

Բայի եղանակները

Սահմանական եղանակ

Անցյալ կատարյալ

Ըղձական եղանակ

Ենթադրական եղանակ

Հարկադրական եղանակ

Հրամայական եղանակ