Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների

289.

a(m + n) + (2m + 2n)= a(m + n) + 2(m + n)=(m+n)(a+2)
(3x + 3y) − (ax + ay)= 3(x + y) − a(x +y)=(x+y)(3-a)
(ap − aq) − (bp − bq)=a(p-q)-b(p-q)=(p-q)(a-b)

292.

(x + y) + (x + y)2 + (x + y)3=(x+y)(1+(x+y)+(x+y)2)
(3a − 9b) − (a − 3b)2 + (12b − 4a) =3(a-3b)-(a-3b)2-4(a-3b)=(a-3b)(3-a+3b-4)=(a-3b)(-1-a+3b)

293.

Ա) 9a2 − 4; = (3a+2)(3a-2)
Բ) 25x2 − 1 = (5x+1)(5x-1)
Գ) 1/4 m2 − 16n2 =(1/2m+4n)(1/2m-4n)
Դ) 100a2 − 0,25b2 = (10a+0.5b)(10a+0.5b)