Գոյական

1. Ձևաբանորեն վերլուծի՛ր հետևյալ բառաձևերը՝

գարնան-գոյական, հասարակ, վերացական, ան արտաքին հոլովում, սեռական հոլովում, եզակի, անորոշ, իրանիշ

մտքերով-գոյական, հասարակ, վերացական, ի արտաքին հոլովում, գործիական հոլով, հոգնակի, անորոշ, իրանիշ

թղթից-գոյական, հասարակ, թանձրացական, ի արտաքին հոլովում, բացառական հոլովում, եզակի, անորոշ, իրանիշ

երգը-գոյական, հասարակ, վերացական, ի արտաքին հոլովում, ուղղական հոլովում, եզակի, որոշյալ, իրանիշ

2. Հոլովի՛ր անկյուն, քամի, դաշտ, օրիորդ բառերը: 

Ուղղական.  ո՞վ, ովքեր, ինչը, ինչեր . անկյուն(ը), քամի(ն), դաշտ(ը), օրիորդ(ը)

Սեռական. ո՞ւմ, ինչի՞, ներքին՝ ա, ո, արտաքին՝ ի, ու, ան, ոջ, վա, ց, անկյան, քամու, դաշտի, օրիորդի

Տրական. ո՞ւմ, ինչի՞ն, երբ, որտեղ,  անկյանը, քամուն, դաշտին, օրիորդին

Հայցական. ո՞ւմ, ինչը, ո՞ւր, որքա՞ն, ինչքան ժամանակ, երբ, անկյունը, քամին, դաշտը, օրիորդին

Բացառական.  ո՞ւմից, ինչից, որտեղից, երբվանից,  անկյունից, քամուց, դաշտից, օրիորդից

Գործիական. ումով, ինչով անկյունով, քամիով, դաշտով, օրիորդով

Ներգոյական.  որտեղ, ինչի մեջ, անկյունում, դաշտում