Եռանկյան միջնագծեր, կիսորդներ և բարձրություններ դաս 1

BD=DE, AD=BE, <1=<2=>∆ABD=∆ECD(I հայտ.)=>կողմերն ու անկյունները իրար հավասար են

<ACD=560, <ABD=400

ա)-ից հետևում է, որ <ABD=<CDE

<ACE=<DCE+<ACD=560+400=960