Երկու անհայտով առաջին աստիճանի երկու հավասարումների համակարգեր

{1+2-3=0

{1-2+1=0

Լուծում է

{2+6-8=0

{4-2-2=0

Լուծում է

{-4-1+5=0

{-2+1-3=-4

Լուծում չի

{-4+5-1=0

{-6-4=-10

Լուծում չի

{6+1-5=2

Լուծում չէ

{3+2-5=0

{1-2+1=0

Լուծում է

{0+2-5=-3

Լուծում չէ

{1+0-5=-4

Լուծ. չէ

(5; -3)

{15-3-5=7 սխալ

{5-3+1=3 սխալ

(1; -4)

{3-4-5=7 սխալ

{1-4+1=-2 սխալ

{-1+4-3=0

{-2-4+6=0

Լուծ. Է

{-1-8-5=0 սխալ

Լուծ. չԷ

{2+0=2

{2-0=2

a=2

b=2