Զուգահեռ ուղիղներ: Երկու ուղիղների զուգահեռության հայտանիշները

<1=<2
2100:2=1050

∆ABC=∆CDE, BC=DE=><1=<2(միակողմանի անկյուններ)=>AB||CD

180-32=148

148:2=74(I)

74+32=106(II)

BM=KM,<1=<2=>∆BKM(Հավասարասրուն) է=<2=<3=><3=<1(Խաչադիր անկյուններ)=>KM||AB

<A=400, <B=700, <CBD=700=><DBK=400 քանի, որ փռված անկյունը 180 աստիճան է=><A=<DBK(համապատասխան անկյուններ)=>AC||BD