Զուգահեռ ուղիղներ

  • Մաթեմ մեկ

<1=<3=370(հակ.)
<5=<7=1430(հակ.)

<3+<5=1800(միակողմ.)=>a||b

<1=450

<1=<3(հակ.)

<7=3*45=1350

<7=<5(հակ.)

<3+<5=1800(միակողմ.)=>a||b

CO=OD, AO=OB, <1=<2(հակադիր)=>∆ACO=∆DOB=> <3,<4(խաչաձև անկյուններ)=> AC||BD

∆ABC հավասարասրուն է=><1+<3=700=>∆ADE հավասարասրուն է=><1=350=><1=<2=><2=350=><3, <2(խաչաձև անկյուններ)=>DE||AC

∆ABC հավասարասրուն է=><2=<1=><2=<3=><1, <3(խաչաձև անկյուններ)=BC||AD