Լարի միջնակետով անցնող շառավիղը

AO=OB, AC=BC => ∆ACB(հավասարասրուն է) => CO-ն AB-ի բարձրությունն է => <AOC=900

AO=OB=OC => ∆AOC(հավասարասրուն է), ∆BOC(հավասարասրուն է), <COA նշ. y, <OBC նշ. x => <COA=180-2y, <COB=180-2x, 2x+2y=180, x+y=90 => <C=90

AO=OB=AC=OC=>∆AOC(հավասարակողմ է)=><OAC=<AOC=<OCA=60=>∆BOC(հավասարասրուն է)=><BOC=120, <BCO+<CBO=180-120, <BCO=<CBO=60/2=30 => <ABC=30

BC||KO, BC=KO*2(Միջին լարի հատկություն), BC=4*2=8սմ