Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր

m3-1=(m-1)(m2+m+1)

125x3-8y3=(5x-2y)(25x2+10xy+4y2)

x6-y6=(x2-y2)(x4+x2y2+y4)

p3-27q3=(p-3q)(p2+3pq+q2)

64a3+1000b3=(4a+10b)(16a2-40ab+100b2)

m12-64=(m4-4)(m8+4m4+16)

(x-1)(x2+x+1)-(1+x)(1-x+x2)=x3-1-1-x3=-2

(a2-3)(a4+3a2+9)+a4(1-a)(1+a)=a6-27+a4(1-a2)=a6-27+a4-a6)=a4-27

(x+y)3=x3+y3

(x+1)3=x3+1

(x+2)3=x3+8

(3+y)3=27+y3

(a+b)3=a3+b3

(a+4)3=a3+64

(x+3z)3=x3+27z3

(2a+3b)3=8a3+27b3

(2a+1)3=8a3+1

(2b+3)3=8b3+27

a+b2

(a+b)2

(a+b)3

a2+b2

a3+b3

a2b2

a3b3

a2b3

(a2b2)3