Հայոց լեզու

1. Առանձնացրո’ւ գոյականները, ածականները, բայերը և գրի՛ր դրանց առանձնահատկությունները։ Մյուս խոսքի մասերն ուղղակի նշել։ 

Նրա(դերանուն) համար(կապ) (ամենից մեծ)(ածական-գերադրական) հաճույքը(գոյական-ի արտաքին հոլովման, ուղղական հոլով, հասարակ, իրանիշ, եզակի, վերացական, որոշյալ) այգին(գոյական-ու արտաքին հոլովում, հասարակ, հայցական հոլով, թանձրացական, եզակի, որոշյալ, իրանիշ) ու արտերը(գոյական-ի արտաքին հոլով, հայցական հոլով, հասարակ, հոգնակի, իրանիշ, թանձրացական, որոշյալ) (ջրելն էր)(բայ):

Ձին(գոյական-ու արտաքին հոլով, հասարակ, թանձրացական, եզակի, որոշյալ, ուղղական հոլով) լայն(ածական-դրական) մարմնով(գոյական-ի արտաքին հոլովում, գործիական հոլով, թանձրացական, հասարակ, իրանիշ, եզակի, անորոշ) (ճեղքում էր)(բայ) լեռնային(գոյական) օդի(գոյական-ի արտաքին հոլով, տրական հոլով, անորոշ, թանձրացական, հասարակ, իրանիշ) սառն(ածական-դրական) ալիքները(գոյական-ի արտաքին հոլովում, հայցական հոլով, հասարակ, իրանիշ, հոգնակի, թանձրացական, որոշյալ):

2. Բայերն ըստ կազմության լինում են պարզ և ածանցավոր: Տրված են բայեր, բաժանի՛ր խմբերի: Թարմացնել, խմել, կռվել, վախեցնել, ներկոտել, ցեխոտել, խաղացնել, երգել, փախչել:

Պարզ-խմել, կռվել, երգել
Ածանցավոր -թարմացնել, վախեցնել, ներկոտել, ցեխոտել, խաղացնել, փախչել