Հանրահաշիվ

ա)a*b2=ab2
բ)a3*2b=2a3b
գ)2a*b2=2ab2
դ)a2+b2
ե)(a+b)2
զ)a2*b2=a2b2
է)a3+b3
ը)b*a3=ba3

ա)15acb              
Գործակից 15
Աստիճան  3
բ)dcab
Գործակից 1
Աստիճան 4
գ)(-5)acb
Գործակից -5
Աստիճան 3
դ)cdab
Գործակից 1
Աստիճան 4
ե) (-1/500)x3y2z
Գործակից -1/500
Աստիճան 6
է)ba
Գործակից 1
Աստիճան 2
ը)7xy
Գործակից 7
Աստիճան 2
թ)-7/13
Գործակից -7/13
Աստիճան 0