Հանրահաշվական կոտորակներ և նրանց հատկությունները

Ա)x-1/1=x-1

Բ)3x+y/1=3x+y

Գ)x2+3xy-y2=x2+3xy-y2

Դ)x2-2xy+y2/1=x2-2xy+y2

Ե)(x-y)6x/3x=(x-y)2

Զ)15(x+y)/5=3(x+y)

Է)x2+2xy+y2/x+y=(x+y)2

Ը)x2-4xy+4y2/x-2y=(x-2y)2

Ա)1-a/a=-(1-a)/-a

Բ)-(x)/x-3=-(-x)/x-3

Գ)x-y/x+y=-(-x+y)/x+y

Դ)-(a2+1)/a-2=-(-a2-1)/a-2

Ե)a+b/a2+b2=-(-a-b)/a2+b2

Զ)-(1)/2x+3y=-(-1)/2x+3y

Ա)

5/36=5*x2/36*x2

2/x2=2*36/x2*36

11/3x=11*12x/3x*12x

7/9x2=7*4/9x2*4

1/4x=1*9/4x*9x

Բ)

1/20y=1*x2/20y*x2

5/x2=5*20y/x2*20y

7/20=7*x2y/20*x2y

11/2x=11*10xy/2x*xy

3/5xy=3*4x/5xy*4x

Ա)A=2*6a3/4a=3a2

Բ)A=48xy*x/12x2y=48/12=4

Գ)A=3a2(x+y)*4b/12ab(x+y)=3a*3a=(3a)2