Մակբայ

1. Տրված մակբայները բաժանի՛ր իմաստային չորս խմբերի:

Դեմ առ դեմ, կամաց-կամաց, առավոտյան, շատ-շատ, քիչ, երեկարագբարեկամաբարօրեցօրհեռու, կիսով չափ, նախօրոքլրջորենամենուրտեղ-տեղ:

2.  Բառակապակցություններ կազմի՛ր` Ա խմբի մակբայներն ավելացնելով Բ խմբի ածականներին ու բայերին:

Ա. Շատ, փոքր-ինչ, համարյա, հազիվ, ներքուստ:
Բ. Դեղին, հանգիստ, մեծ, հուզվել, հանգստանալ, լաց լինել:

Նա երեկ շատ լաց էր լինում։

Ես այսօր փոքր-ինչ հուզվեցի։

Այս տղան համարյա հանգիստ է, բայց ոչ լիովին։

Այն Տղան երեկ կռիվ անելուց հետո հազիվ հանգստացավ։

Ներքուստ դեղին