Միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը դաս 1

109.

(a + 3) 7=7a+21

a (x − y)=ax-ay

(a + b − c) 2=2a+2b-2c

x (x − y + c)= x2-xy+cx

(x − y) 10=10x-10y

a (a + b)=a2+ab

(a − b)(−6)=-6a+6b

(a − b) 5a=5a2-5ab

110.

(−2)(x + y)=-2x-2y

3ab (a3 − 2a + 1)=3a3b-6a2b+3ab

(x2 + 2xy + y2 )(−12xy3)=-12x3y3-24x2y4-12xy5

(−abc)(ab + ac + bc)=-a2b2c-a2bc2-ab2c2

(7 + 3y − x2y) (−2xy) =-14xy-6xy2+2x3y2

2a (x + y) =2ax+2ay

21a2b5(a3 − 4ab2 − b2) =21a5b5-84a3b7-21a2b7

−ac (a + 2c) =-a2c-2ac2

111.

2 (a + b) + 4 (a + b)=2a+2b+4a+4b=6a+6b

4 − 2 (x + 1)=4-2x-2=2-2x

2 (a − b) − 3 (a + b)=2a-2b-3a-3b=-a-5b

3a2 − a (3a − 4b) − 2 (b − 4a)=3a2-3a2+4ab-2b+8a=4ab-2b+8a

4 (x − y) + 7 (x − y)=4x-4y+7x-7y=11x-11y

2a − 3 (b − a)=2a-3b+3a=5a-3b

a (x − y) − b (x + y)=ax-ay-bx-by