Ոչ խիստ գծային անհավասարումների լուծումը

Ա)x+4>5x

x-5x>-4

-4x>-4

4x<4

x<1

x∈(-∞, 1)

Բ)x-2<3x

x-3x<2

-2x<2

x>-1

x∈(-1, +∞)

Գ)2x+1<x

2x-x<-1

x<-1

x∈(-∞, -1)

Դ)7x-13>9x

7x-9x>13

-2x>13

2x<-13

X<-13/2

X<-6.5

x∈(-∞, -6.5)

Ա)x+2<x

x-x<-2

0<-2

Լուծում չունի

Բ)x-5>x

x-5>x

x-x>5

0>5

Լուծում չունի

Գ)4-8x<-8x+4

4-4<-8x+8x

0<0

Լուծում չունի

Դ)x-3+2x<4+3x-1

X+2x-3x<4-1+3

0<6

x∈(-∞, +∞)

Ա)1.2-2.6x-5>3.2x-3

-2.6x-3.2x>-3+5-1.2

5.8x<-0.8

X<-0.8/5.8

x∈(-∞, -8/58)

Բ)x-1.2<0.3x+3.7

x-0.3x<3.7+1.2

0.7x<4.9

7x<49

X<7

x∈(-∞, 7)

Գ)7-0.2x<21.28-1.6x

-0.2x+1.6x<21.28-7

1.4x<14.28

Դ)0.8x+0.12-0.3x>76.2-0.1x+0.6x

0.8x-0.3x+0.1x-0.6x>76.2-0.12

0>76.08

Լուծում չունի

Ա)-2x+x>=5.1-3.1

x<=-2

x∈(-∞, -2]

Բ)3x-6<=(1-3x)-2x+1

3x+3x+2x <=1+1+6

8x<=8

X<=1

X∈(-∞, 1]

Գ)(2x-1)-(5-3x) >= 2-5x

2x-1-5+3x >= 2-5x

2x+3x+5x >= 2+1+5

10x>=8

5x>=4

x>=4/5

x∈[4/5, +∞)

Դ)(x-2)(x+2)<=4-x+x2

x2-4<=4-x+x2

x<=4+4

x<=8

x∈(-∞, 8]

Ա)(x+1)-(2x+3)-(1-7x)<x-(8-5x)

x+1-2x-3-1+7x<x-8+5x

x-2x+7x-x-5x<-8-4+3+1-1

0<-9

Լուծում չունի

Բ)(3x-11)-(5-9x)+(x-1)>1-4x-(12+x)

3x-11-5+9x+x-1>1-4x-12-x

3x+9x+x+4x+x>1-12+11+5+1

18x>6

3x>1

x>1/3

x∈(1/3, +∞)