The Magic Paintbrush

The Magic Paintbrush

to have- had- ունենալ

to draw-drew- նկարել

to see-saw- տեսնել

to be- was/were- լինել

to do- did- անել, կատարել

to flow-flew- թռչել

to hear- heard- լսել

to send sent- ուղարկել

to say-said- ասել

to take- took- վերցնել

to fall- fell- ընկնել

rich-poor հարուստ- աղքատ (Antonyms)

brave- coward խիզախ- վախկոտ (Antonyms)

nasty- տհաճ, զազրելի

shouted— բղավեց

escape- փախչել

chased after- հետևեց նրան

hole- փոս

need- կարիք ունենալ

loved— սիրում էր

smiled-ժպտաց

looked— նայեց

Leave a Reply