Ամփոփիչ աշխատանք

01/03/2023
 1. Որքա՞ն է թթվածնի վալենտականությունը և օքսիդացման աստիճանը թթվածնի պարզ նյությում:

Թթվածինը երկվալենտ է, նրա օքսիդացմն աստիճանը -2 է։

 1. Ի՞նչ կապեր են առկա թթվածին պարզ նյութի մոլեկուլում:

Կովալենտ ոչ բևեռային

 1. Գազային խառնուրդը պարունակում է 2,5 մոլ թթվածին և 3 մոլ օզոն:Ո՞րքան է խառնուրդի զանգվածը(գ)

(2.5*16)+(3*48)=40+144=184

 1. Ի՞նչ ծավալ են զբաղեցնում 5 մոլ հելիումը և 0,5 մոլ արգոնը:

5*22.4=112 լ/մոլ

0.5*22.4=11.2 լ/մոլ

 1. Որքա՞ն է 67,2 ծավալով ազոտի (II)քսիդի (NO) զանգվածը:

67.2/22.4=3գ

 1. Գրե՛լ Al, Sc,Ge,Nb,Mo,Tc ,Xe տարրերի էլեկտրոնային բանաձևերը:

Al +13 ))) = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Sc +21 )))) = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2

Ge +32 )))) = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2

Nb +41 ))))) = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 5s1

Mo +42 ))))) = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1

Tc +43 ))))) = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s2

Xe +54 ))))) = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6     

 1. Ո՞րքան է նյութի մոլային զանգվածը, եթե նրա 10 գրամը 0,25 մոլ է:

1/0.25=4

10*4=40գ

 1. Որքա՞ն է 106,5 գ զանգվածով ֆոսֆորի (V) օքսիդի (P2O5) նյութաքանակը:

Mr(P2O5)=62+80=142գ

n=106.5/142=0.75մոլ

 1. Որքա՞ն է 2 մոլ երկաթի (II) սուլֆիդի (FeS) զանգվածը:

Mr(FeS)=56+32=88

n=2*88=176գ

 1. Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.
  ա)Ar(B) = 11
  գ)Ar(Si) = 28
  բ)Ar(Ag) = 108
 1. Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.
  ա)Ar(Mn) = 55 գ)Ar(Cu) = 64
  բ)Ar(N) = 14 դ)Ar(K) = 39