Ատոմ

18/04/2022
  1. Նկարագրեք ատոմի կառուցվածքի մոլորակային մոդելը:

Միջուկ, էլեկտրոն նեյտրոն, պրոտոն

  1. Որքա՞ն է պրոտոնների և էլեկտրոնների գումարային քանակը հետևյալ տարրերի ատոմներում. ածխածին՝ C, ալյումին՝Al, արգոն՝ Ar, արծաթ՝ Ag:

Ածխածին (C) — 6 պրոտոնների և էլեկտրոններ
Ալյումին (Al) — 13 պրոտոնների և էլեկտրոններ

Արգոն (Ar) — 18 պրոտոններ և էլեկտրոններ

Արծա (Ag) — 47 պրոտոններ և էլեկտրոններ

  1. Քիմիական տարրերի ատոմների միջուկները պարունակում են 6,12,14,18 պրոտոններ: Անվանեք այդ տարրերը: Նշեք յուրաքանչյուր տարրի պարբերությունը և խմբի համարը:

C, Mg, Si, Ar

  1. Որքա՞ն է պրոտոների և էլեկտրոնների թիվը երրորդ պարբերությունում և չորրորդ խմբում գտնվող տարրի ատոմում:

14 պրոտոն, 14 էլեկտրոն

  1. Քա՞նի անգամ է ատոմի տրամագիծը մեծ միջուկի տրամագծից.

ա)10 բ )100 գ )1000 դ )106