Բազմանդամների արտադրյալը

(a+1)(a+1)=a2+a+a+1=a2+2a+1

(2+y)(y+3)=2y+6+y2+3y=5y+6+y2

(1+x)(1-x)=1-x+x-x2=1-x2

(x+1)(x+2)=x2+2x+x+2=x2+3x+2

(a+b)(a+b)=a2+ab+ba+b2=a2+2ab+b2

(a-2)(3-a)=3a-a2-6+2a=5a-a2-6

(a+1)(a+1)(a+1)=(a2+a+a+1)(a+1)=(a2+2a+1)(a+1)=a3+a2+2a2+2a+a+1=a3+3a2+3a+1

(a+b)(a-b)(a+b)=(a2-ab+ba-b2)(a+b)=(a2-b2)(a+b)=a3+a2b-b2a-b3

(x3+2x-3)(2-3x)=2x3-3x4+4x-6x2-6+9x=2x3-3x4+13x-6x2-6=-3x4+2x3-6x2+13x-6

(x-1)(x-1)(x-1)=(x2-x-x+1)(x-1)=(x2+2x+1)(x-1)=x3-x2+2x2-2x+x-1=x3+3x2-x-1

(m-n)(m-n)(m-n)=(m2-mn-nm+n2)(m-n)=(m2+2mn+n2)(m-n)=m3-m2n+2m2n-2n2m+n2m-n2m-n3=m3-3m2n+3n2m-n3

(x-1)(x2+x+1)=x3+x2+x-x2-x-1=x3-1

(8x-3)(4x+5)=32x2+40x-12x-15=32x2+28x-15

(4a-3)*2a-3=8a2-6a-3

8x-3*4x+5=8x-12x+5=-4x+5

4a-3(2a-3)=4a-6a+9=-2a+9

Ա)(a+b)(a+c)=a2+(b+c)a+bc

    a2+ac+ab+bc=a2+ab+ac+bc

    a2+ac+ab+bc=a2+ac+ab+bc ստացանք ճիշտ հավասարություն

Բ)2x2-11x+15=(x-3)(2x-5)

    2x2-11x+15=2x2-5x-6x+15

    2x2-11x+15=2x2-11x+15 ստացանք ճիշտ հավասարություն