Բազմություններ

AuB={1;2;3;4;5}

AnB={2;3}

C={7;9;0;2;3}

A1={1,3}

A2={1,2}

A3={1,2,3}

A4={2,3}

B1={2,3}

B2={2,4}

B3={2,5}

B4={3,4}

B5={3,5}

B6={4,5}

B7={2,3,4}

B8={2,3,5}

B9={2,3,4,5}

1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 7/3, 8/3, 10/3, 11/3, 14/3, 16/3, 17/3

A={11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47}

B={5,7,11,13,17,19,23,25,29,31,35,37}

C={18,29,40,51,62,73,84,95}

D={99,96,93,90,87,84,81,78,75,72,69,66,63,60,57,54,51,48,45,42,39,36,33,30,27,24,21,18,15,12,9,6,3}

X=3/4

X=0

X=-5

X=2

X=0

X=7

X=-1

2x+5=4-x

2x+x=4-5

3x=-1

X=-1/3

Ա)ոչ

Բ)ոչ

Գ)այո

Դ)ոչ

Ե)ոչ

Զ)ոչ

AuB={4,3,-1/7,0,-2/5,-4,6,1}

A1={4,3,-1/7,0,-2/5,6}

AnB={0,3}

B1={0}

B2={3}

B3={0,3}

C={2/5,-4,6,1,4,-1/7}

D={0,3}

X=2

X=-3

X=4

Y=-3

X=1/3

Y=2/5

X=2

Y=4

X=0