Բայեր

1. Փորձի՛ր բացատրել բայերի նման խմբավորումը:

Ա. Տեսնել, նստել, ձևել, կարել, իջնել, բարձրանալ, մեծացնել:

Վերջածանցի և արմատիի միջև ոչ մի մաս չկա
Բ.Ձևափոխել, շրջանցել, հեռագրել, մեղադրել:

Վերջածանցի և արմատի մեջ տառեր կան
Գ. Գլուխ տալ, ձիգ տալ, գործ անել, վեր կենալ:

2. Ի՞նչ ընդհանրությամբ են խմբավորվել տրված բայերը:

Ա. Կիրառել, խմել, հնարել, բացատրել, գրավել, հասնել, լցնել, թռչել, սառչել:

Վերջածանցը ել է։

Բ. Գնալ, գգալ, խոյանալ, ընթանալ, վախենալ, կամենալ, տզզալ, շրխկալ:

Վերջածանցը ալ է։

3. Տրված արմատներից բայեր կազմի՛ր և ընդգծի՛ր արմատի և ել կամ ալ վերջավորության միջև եղած մասը:

Օրինակ`

տես — տեսնել, բարձր — բարձրանալ:

Ա. Ընկեր, թանձր, խոր:

Ընկերանալ, թանձրանալ, խորանալ

Բ. Վախ, կամ, մոտ:

Վախենալ, կամենալ, մոտենալ

Գ. Հաս, անց, հագ:

հասնել, անցնել, հագնել

Դ-. Թիռ, սառ, կիպ:

Թռչել, սառչել, կպչել