Բուրգ տնային

9 նիստ

16 կող

9 գագաթ

Ա)այո, կլինի 8 անկյուն բուրգ

Բ)Ոչ 9-ը չի բաժանվում 2-ի

AS=BS=CS, <ASC=<BSA=<CSB => եռ.ASB=եռ.ASC=եռ.CSB(I հայտ.) => AC=AB=BC

<KBE=<CBE=<BEK=<BEC => KBCE(շեղանկյուն է) => CE=BC=3սմ

<GAF=<FAD=<DFA=<GFA => AGFD(շեղանկյուն է) => AD=DF=3սմ

EF=10-3-3=4սմ