Գործակիցների հավասարեցման(հանման) կանոնը

Ա)

{x+2y-3=0

{x+y+1=0

x+2y-3-(x+y+1)=0-0

x+2y-3-x-y-1=0

y=3+1

y=4

x+8-3=0

x=-5

y=4

Բ)

{x-3y+3=0

{x+y-1=0|*-1

x-3y+3=0

-x-y+1=0

x-3y+3-x-y+1=0

-4y+4=0|*-1

4y-4=0

y=-4/4=-1

y=-1

x+3+3=0

x=-6, y=-1

Գ)

{4x+y-2=0

{3x+y+3=0

4x+y-2-(3x+y+3)=0-0

4x+y-2-3x-y-3=0

X=2+3

X=5

20+y-2=0

Y=-18

X=5

Դ)

{x-y-7=0|*-1

{3x-y+1=0

-x+y+7=0

3x-y+1=0

3x-y+1-x+y+7=0

2x+8=0

X=8/2=4

4-y-7=0

y=-3

x=4, y=-3

Ա)

{x+3y-1=0

{x-4y-8=0

x+3y-1-(x-4y-8)=0-0

x+3y-1-x+4y+8=0

7y+7=0

7y=-7

Y=-7/7

y=-1

x-3-1=0

x=4

y=-1

Բ)

{x-2y+3=0

{-x+3y-2=0

x-2y+3-x+3y-2=0

y=1

x-2+3=0

x=-1, y=1

Գ)

{x-y+2=0

{-3x-y+4=0

x-y+2-(-3x-y+4)=0-0

x-y+2+3x+y-4=0

4x-2=0

X=2/4=0.5

0.5-y+2=0

y=2.5

x=0.5

Դ)

{2x+y-3=0

{-x-y+4=0

2x+y-3-x-y+4=0

X=1

2+y-3=0

y=1

x=1, y=1

Ա)

{2*(x+2y-3)=0

{2x-3y+8=0

2x+4y-6-(2x-3y+8)=0-0

2x+4y-6-2x+3y-8=0

7y-14=0

y=14/7

y=2

x+4-3=0

x=-1

y=2

Բ)

{2x+y-8=0|*-4

{3x+4y-7=0

-8x-4y+32=0

3x+4y-7=0

-8x-4y+32+3x+4y-7=0

-5x+25=0|*-1

5x-25=0

x=25/5=5

x=5

10+y-8=0

y=-2

x=5, y=-2

Գ)

{-6x+2y+6=0

{5x-y-17=0 |*2

-6x+2y+6=0

10x-2y-34=0

-6x+2y+6+10x-2y-34=0

4x-28=0

x=28/4

x=7

35-y-14=0

y=21

x=7, y=21

Դ)

{5x+3y-7=0

{2x-y-5=0|*3

5x+3y-7=0

6x-3y-15=0

5x+3y-7+6x-3y-15=0

11x-22=0

x=22/11=2

x=2

10+3y-7=0

y=-1

x=2, y=-1