Գործնական աշխատանք 2

Առաջադրանք 1. Նյութերը  դասակարգել, անվանել, գրել բանաձևերը, նկարագրել  ֆիզիկական  հատկությունները՝ գույնը, ագրեգատային  վիճակը(պինդ, հեղուկ, գազային), եռման,հալման ջերմաստիճանները, ջերմա-էլեկտրահաղորդականությունը, լուծելիությունը ջրում  և այլն:

Ջրածին (H)

Քիմիական բանաձև՝ H2:
Առանձնահատկություններ. Ջրածինը սենյակային ջերմաստիճանում անգույն, առանց հոտի գազ է: Այն խիստ դյուրավառ է և պարբերական աղյուսակի ամենաթեթև տարրն է:
Եռման կետ՝ -252.9°C
Հալման կետ՝ -259.2°C
Ջրում լուծելիություն. Ջրածինը քիչ է լուծվում ջրում:
Ջերմաէլեկտրականություն. Ջրածինը էլեկտրական հոսանքի լավ հաղորդիչ չէ։


Թթվածին (O)

Քիմիական բանաձև՝ O2:
Առանձնահատկություններ. Թթվածինը անգույն, առանց հոտի գազ է սենյակային ջերմաստիճանում և անհրաժեշտ է այրման և շնչառության համար:
Եռման կետ՝ -183°C
Հալման կետ՝ -218.4°C
Ջրում լուծելիություն. թթվածինը քիչ է լուծվում ջրում:
Ջերմաէլեկտրականություն. Թթվածինը էլեկտրական հոսանքի վատ հաղորդիչ է:

Առաջադրանք 2. Ընտրեք կենցաղում կամ շրջապատում  10 նյութ, գրեք  դրանց բանաձևերը և կատարեք հետևյալ հաշվարկները`

  • Ինչպիսի՞ տարրերից  են  կազմված  նյութը,  ատոմների  քանակը
  • Հաշվեք հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածները՝Mr
  • Որոշեք  տարրերի  զանգվածային  բաժինները՝w, զանգվածային հարաբերությունները  և  տարրերի  մոլային  բաժինները բարդ  նյութերում:

Ջուր (H2O)

Mᵣ = 2 (1.01 գ/մոլ) (H) + 16.00 գ/մոլ (O) = 18.02 գ/մոլ
Զանգվածային բաժին (H): (2,02 գ / 18,02 գ) ≈ 0,112
Զանգվածային բաժին (O): (16,00 գ / 18,02 գ) ≈ 0,888
Մոլային զանգված (H): (2 / 18.02) ≈ 0.111
Խլուրդային մասնաբաժինը (O): (16 / 18.02) ≈ 0.889
Սեղանի աղ (NaCl)

Mᵣ = 22,99 գ/մոլ (Na) + 35,45 գ/մոլ (Cl) = 58,44 գ/մոլ
Զանգվածային բաժին (Na): (22,99 գ / 58,44 գ) ≈ 0,393
Զանգվածային բաժին (Cl): (35,45 գ / 58,44 գ) ≈ 0,607
Խլուրդային մասնաբաժինը (Na): (22,99 / 58,44) ≈ 0,393
Մոլային զանգված(Cl): (35.45 / 58.44) ≈ 0.607
Ածխածնի երկօքսիդ (CO2)

Mᵣ = 12,01 գ/մոլ (C) + 2 (16,00 գ/մոլ) (O) = 44,01 գ/մոլ
Զանգվածային բաժին (C): (12,01 գ / 44,01 գ) ≈ 0,273
Զանգվածային բաժին (O): (32,00 գ / 44,01 գ) ≈ 0,727
Մոլային զանգված (C): (12.01 / 44.01) ≈ 0.273
Խլուրդային մասնաբաժինը (O)՝ (32.00 / 44.01) ≈ 0.727
Մեթան (CH4)

Mᵣ = 12,01 գ/մոլ (C) + 4 (1,01 գ/մոլ) (H) = 16,05 գ/մոլ
Զանգվածային բաժին (C): (12,01 գ / 16,05 գ) ≈ 0,749
Զանգվածային բաժին (H): (4,04 գ / 16,05 գ) ≈ 0,251
Մոլային զանգված (C): (12.01 / 16.05) ≈ 0.749
Մոլային զանգված (H): (4.04 / 16.05) ≈ 0.251
Երկաթ (Fe)

Mᵣ = 55,85 գ/մոլ (Fe)
Զանգվածային բաժին (Fe)՝ 1.00 (քանի որ այն մաքուր տարր է)
Խլուրդային բաժին (Fe)՝ 1.00 (քանի որ այն մաքուր տարր է)
Թթվածին գազ (O2)

Mᵣ = 2 (16.00 գ/մոլ) (O) = 32.00 գ/մոլ
Զանգվածային բաժին (O): 1.00 (քանի որ այն մաքուր տարր է)
Խլուրդային բաժին (O)՝ 1.00 (քանի որ այն մաքուր տարր է)
Էթանոլ (C2H5OH)

Mᵣ = 2 (12,01 գ/մոլ) (C) + 6 (1,01 գ/մոլ) (H) + 16,00 գ/մոլ (O) = 46,08 գ/մոլ
Մեթանոլ (CH3OH)

Mᵣ = 12,01 գ/մոլ (C) + 4 (1,01 գ/մոլ) (H) + 16,00 գ/մոլ (O)
Ամոնիակ (NH3)

Mᵣ = 14,01 գ/մոլ (N) + 3 (1,01 գ/մոլ) (H)
Ծծմբաթթու (H2SO4)

Mᵣ = 2 (1,01 գ/մոլ) (H) + 32,07 գ/մոլ (S) + 4 (16,00 գ/մոլ) (O)