Դերբայ

1. Ընդգծված գոյականները և հարցական դերանունները փոխարինի՛ր ես, դու, մենք, դուք դերանունների համապատասխան ձևերով (տրական հոլովով):

Եղբոր խաղալիքն էր ջարդել:

Իմ խաղալիքն էր ջարդել։

Քո խաղալիքն էր ջարդել։

Մեր խաղալիքն էր ջարդել։

Ձեր խաղալիքն էր ջարդել։

Առանց եղբոր տեղ չէր գնում:

Առանց ինձ տեղ չէր գնում։

Առանց քեզ տեղ չէր գնում։

Առանց մեզ տեղ չէր գնում։

Առանց ձեզ տեղ չէր գնում։
Ընկերոջ ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Իմ ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:
Քո ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Մեր ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Ձեր ճառելն առաջին անգամ էր տեսնում:

Հանուն ընկերոջ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում:
Հանուն ինձ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում։

Հանուն քեզ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում։

Հանուն մեզ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում։

Հանուն ձեզ ամբողջ ամառը մնաց շոգ քաղաքում։

2. Դերանունների տրված զույգերի մեջ առանձնացրո՛ւ տրական հոլովով դրվածները: Խմբավորի՛ր բառազույգերի մյուս անդամները և դրանք անվանի՛ր:

Իմ, ինձ

քո, քեզ,

նրա, նրան,

իր, իրեն,

մեր, մեզ,

ձեր, ձեզ:

Մնացածը ուղղական հոլովով են։

3. Տրված դերանուններով (սեռական հոլով) նախադասություններ կազմի՛ր և լրացրո՛ւ նախադասությունը:

Իմ, քո, նրա, իր, մեր, ձեր:

Այսօր այն տղան գողացել էր նրա հեծանիվը։

Իմ ընկերը վերցրեց իր պատկանող իրը։

Իմ պայուսակից ընկավ ձեզ պատկանող իրը և քո ընկերները տեսան դա։

Մեր ընկերների թմից մեկը հետ վերցրեց իմ իրը չարագործերի մոտից։
Սեռական հոլովը ցույց է տալիս այն առարկան, որը պատկանում է ինչ, որ մեկին:

4. Հոլովման աղյուսակում գրի՛ր տրված դերաննուների համապատասխան ձևերը  և պատասխանի՛ր հարցերին:

Ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք, ո՞վ:

Ուղղական-ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք, իրենք
Սեռական-իմ, քո, նրա, իր, մեր, ձեր, նրանց, իրենց 
Տրական-ինձ, քեզ, նրան, իրեն, մեզ, ձեզ, նրանց, իրենց 
Բացառական-ինձնից, քեզնից, նրանից, իրենից, մեզնից, ձեզնից, նրանցից, իրենցից
Գործիական-ինձնով, քեզնով, նրանցով, իրենով, մեզնով, ձեզնով, նրանցով, իրենցով
Ներգոյական-ինձնում, քեզնում, նրանցում, իրենում, մեզնում, ձեզնում, նրանցում, իրենցում
Ո՞ր դերանունների սեռական և տրական հոլովներն են համընկնում:

Նրանք, իրենք

Դերանուններից ո՞ր հոլովներն են նմանվում գոյականի համապատասխան ձևերին:

Բացառականը, գործիքականը, ներգոյականը,