Երկու անհայտներով առաջին աստիճանի հավասարումներ

A=5, b=4, c=-2

5x+4y+(-2)=0

5x+4y-2=0

A=0, B=−3, C=4

0*x-3y+4=0

-3y+4=0

A=0, b=2, c=-1

0*x+2y+(-1)=0
2y-1=0

A=−5, B=−1, C=0

-5*x-1y+0=0

-5x-y+0=0

Ա)(1; -2)

2*1-(-2)+4=2+2+4=8

ոչ

Բ)(0; 4)

2*0-4+4=0

այո

Գ)(-2;1)

2*(-2)-1+4=-4-1+4=-1

Ոչ

Դ)(3։ 4)

2*3-4+4=6

ոչ

Ե)(5;0)

2*5-0+4=14

Ոչ

Զ)(-2։ 0)

2*(-2)-0+4=0

այո

Ա)2*1-3*3+5=2-9+5=-2 no

Բ)−1 + 3 − 2 = 0 այո

Գ)1-3-6=-10 ոչ

Դ)7*1 − 3,2*3 + 4 = 0 ոչ

Ե)1+2*3-7=1+6-7=0 այո

Ա)x+y-5=0

(1;4)

(2;3)
(3;2)

Գ)2x-y+2=0

(-1;0)

(0;-2)

(2;3)