Զուգահեռագիծ դասարանական

AM=CD, BM=EP =>AB=CE

AQ=NC, QE=BN=>BC=AE=>ABCE(զուգահեռագիծ է)

<B=<E, <A=<C=>եռ.MBN = եռ. QEP, եռ.MAQ = եռ.NCP(1-ին հայտ.) => QP = MN, MQ = NP => MNQP(զուգահեռագիծ է)

<QDC = <ABP(միակողմանի անկյուններ), BP=QD, CD=BA=>եռ.ABP = եռ.QCD =>QC = AP

<ADQ = PBC, BC = BP, AD = QD => եռ.AQD = եռ.BPC => PC = AO

PC=AO, QC=AP => APCQ(զուգահեռագիծ է)