Զուգահեռագիծ

<BAC = <ACD, <BCA = <DAC => եռ. ACD = եռ. ACB(եռ. Երկրորդ հայտ.) => զուգահեռագիծ երկրորդ հատկանիշ=>որ ABCD քառանկյունը զուգահեռագիծ

AB || CD, <A = <C => ∆ACD = ∆ACB (եռ. 2 հայտ.) => AB = CD, AB || CD => ABCD զուգահեռագիծ է։

Ա)1 կողմը նշ. x

2 կողմը նշ. x + 3

3 կողմը նշ. x

4 կողմը նշ. x + 3

4x+6=48

4x=48-6

4x=42

42/4=10.5

Գ) 1, 3 կողմը նշ. x

2, 4 կողմը նշ. 2x

6x=48

48/6=8

8*2=16

1, 2 անկյունները 40

3, 4 անկյունները ?

40*2=80

360-80=280

280/2=140

3, 4 անկյունները 140

Եթե AB || CD, AB = CD(զուգահեռագիծի 1 ին հատկ.) => <DBC=<ADB = 150

<B=70

<C=50+60=110

<A=180-70=110

<D=180-110=70

<BAC=180-60-70=50

AB||DC

∆ADC=∆ABC(եռ. 1 հայտ.)=>BC=AD

360-100=260

260/2=130