Թալեսի թեորեմը։Սեղան

Տարված է EF միջին գիծը

BM, AZ, CN ուղղահայաց է a ուղղին

Ապացուցել, որ BM, AZ, CN հավասար են

Դիտարկենք BMNC քառանկյունը

<M = 90, <N = 90

քանի, որ BC զուգահեռ է a ուղղին, քանի որ զուգահեռ ուղղիներից մեկին տարված ուղղահայացը, ուղղահայաց է նաև մյուսին=><B, <C ուղղիղ են=>պատկերը ուղղանկյուն է=>BM=CN

<Z=90, <M=90, BE=EA, <ZEA=<BEM(հակադիր)=>եռ.ZEA=եռ.BEM=>ZA=BM=CN

AC=16

BD=12

եռ.ABC-ից ZN-ն միջին գիծ է, ZN=AC/2=8, ZV=BD/2=6

8*2+6*2=ZNMV=28մ

<A+<B=180

<B=180-36=144

<D=180-117=63

<DAN=<CBM=30

DN=DA/2=1մ=MC

4-2=2մ

NM=AB=2մ