Թերի և լրիվ քառակուսիներ

125=(5)3

8=(2)3

27x3=(3x)3

m3y3=(my)3

64y3=(4y)3

a6b3=(a2b)3

m3+n3=(m+n)(m2-mn+n2)
x3+y6=(x+y2)(x2-xy2+y4)

p6+q6=(p2+q2)(p4-p2q2+q4)

a3+1=(a+1)(a2-a+1)

(x+1)(x2-x+1)-(x2-1)x=x3+1-x3+x=1+x

(3+m)(m2-3m+9)-m(m-2)2=27+m3-m(m2-4m+4)=27+m3-m3+4m2-4m=27+4m2-4m

x2+x+1=թերի

a2+6ab+9b2=լրիվ

100+10x+x2=թերի