Խմբեր

Մարդը հասարակական էակ է: Հասարակության մեջ ձևավորվում են նրա պահանջմունքները և դրանք բացարելուն ուղղված հմտություններն ու կարողությունները: Յուրանքանչյուր էակ որևէ ընտանիքի, համայնքի ազգի ներկայացուցիչ է: 

Որոշ էակներ, որոնք գիտեն իրենց այս կամ այն կատեգորիայի  պատկանելիության մասին, փոխազդում են միմյանց հետ և  կազմում են սոցիալական համայնք: Սոցիալական համայնքի ամենակարևոր ձևը սոցիալական խումբն է:

Սոցիալական խումբը այն անհատների կատեգորիան է, որտեղ որոշակի կերպով փոխազդում են միմյանց հետ, զգում են իրենց պատկանելությունը այդ խմբին և ուրիշների կողմից ընկալվում են որպես տվյալ խմբի անդամներ: Կան խմբեր, որտեղ էակն ընգրկվում է իրենց կամքից անկախ, օրինակ.՝ ըստ սեռի և տարիքի, ըստ բնակության վայրի, ըստ զբաղմունքի, մասնագիտության և այլն: