Հայոց լեզու

1. Բացատրի´ր, թե ինչի՛ հիման վրա են խմբավորված գոյականները:

Ա. Երեխա, կատակ, ընկեր, դաշտ, այգի, ուղղություն:           

Ա խմբում բոլոր գոյականները ուղիղ են
Բ. Երեխայի(ն), կատակից, ընկերոջ(ը), դաշտով, այգում, ուղղությամբ:

Բ խմբում բոլորը հոլովված են

2. Տրված բառերի տրական հոլովը կազմի՛ր, ընդգծի՛ր վերջավորությունները և բացատրի´ր Ա  և Բ խմբերի բառերի տրական հոլովաձևերի տարբերությունը:

Ա Պատուհան, մարդ, գարուն, գիշեր, կին:

պատուհանին, մարդուն, գարնանը, գիշերվան, կնոջը
Բ. Տուն, շուն, գեղեցկություն, հայր, մայր, եղբայր:

տանը, շանը, գեղեցկությանը, հորը, մորը, եղբորը

3. Բառակապակցություններ կազմի՛ր` հարցական դերանունները փոխարինելով տրված գոյականներով և դերբայներով:

Աշխատանք, խաղ, ուսում, հանգիստ, գործել, խաղալ, սովորել, հանգստանալ:

Ինչի՞ հնարավորություն ունենալ:
Աշխատանքի հնարավորություն ունենալ

խաղի հնարավորություն ունենալ

ուսման հնարավորություն ունենալ

հանգստի հնարավորություն ունենալ

գործելու հնարավորություն ունենալ

խաղալու հնարավորություն ունենալ

սովորելու հնարավորություն ունենալ

Հանգստանալու հնարավորություն ունենալ

Ինչի՞ հնարավորություն ընձեռել (տալ):

Աշխատանքի, խաղի, ուսման, գործելու, խաղալու, սովորելու, հանգստանալու
Ինչի՞ նպատակ ունենալ:

4. Բառակապակցություններ կազմի՛ր` հարցական դերանունները փոխարինելով տրված գոյականներով և դերբայներով:

Միտք, ճնշում, ցավ, հեռանալ, առաջանալ, մոռանալ:
Դիմադրել ինչի՞ն:

Մտքին, ճնշմանը, ցավին, հեռացմանը, առաջացմանը, մոռացմանը
Դիմանալ ինչի՞ն:

5. Բառակապակցություններ կազմի՛ր `  հարցական դերանունները փոխարինելով տրված գոյականներով և դերբայներով:

Կռիվ, հաշտություն, ձեռք մեկնել, փոխել, քննարկել, դիմագրավել:

Պատրաստ լինել ինչի՞(ն):
Պատրաստվել ինչի՞(ն):