Հայոց լեզու

1. .Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, հաշվի՛ր, թե քանի՛արմատից և ածանցից է կազմված, և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրության հիման վրա է կազմված:Օրինակ`
մթնկա- մթն(մութն) – կա-2 արմատ:
Բարեսրտություն- բարե (բարի-ա) սրտ (սիրտ) – ություն- 2 արմատ և 1ածանց:
Դժկամություն-դժ- կամ(ք) ություն- 1 արմատ և 2 ածանց:

Ա. Ծովահեն, լուսնկա, ընձուղտ, նավահանգիստ, գիսաստղ, գիտարշավ, բախտակից, ճերմակաթույր, կամազուրկ:
Բ. Մաքրահնչյուն, ռմբարկու, վրիժառու, կառավարիչ, կուսակցություն, անկանխակալ, աղմկարարություն, բանաստեղծություն, կարգադրիչ:
Գ. Բառարանային, անմտություն, դժբախտություն, հակագիտական, տկարություն, գրչակ, (ապաշնորհ գրող), գրականություն:

Ծովահեն-ծով-ա-հեն  2 արմատ և ա հոդակապլուսնկա-լուսն (լույսն)-կա  2 արմատընձուղտ-ընձ-ուղտնավահանգիստ-նավ-ա-հան-գիստ 2 արմատ և ա հոդակապգիսաստղ-գիս-աստղ  2 արմատգիտարշավ-գիտ-արշավ 2 արմատբախտակից-բախտ-ա-կից 2 արմատ և ա հոդակապճերմակաթույր-ճերմակ-ա-թույր 2 արմատ և ա հոդակապկամազուրկ-կամ (կամք)-ա-զուրկ  2 արմատ և ա հոդակապ
Բ.Մաքրահնչյուն-մաքր (մաքուր)-ա-հնչ (հունչ)-յուն 2 արմատ, ա հոդակապ և վերջածանցռմբարկու-ռմբ (ռումբ)-արկ (ական)-ու 2 արմատվրիժառու-վրիժ (վրեժ)-առ (առնել)-ու 2 արմատկառավարիչ-կուսակցություն-կուս-ակ-ցուցյուն 2 արմատանկանխակալ-աղմկարարություն-աղմ-կար-ա-րություն 2 արմատ և ա հոդակապբանաստեղծություն-բանաս-ստեղծ-ություն 2 արմատկարգադրիչ-կարգ-ա-դրիչ 2 արմատ և ա հոդակապ
Գ.Բառարանային-բառ-ա-րան-ային 2 արմատ և ա հոդակապանմտություն-ան-մտ-ություն 2 արմատդժբախտություն-դժ-բախտ-ություն 2 արմատհակագիտական-հակ-ա-գիտա-կան 2 արմատ և ա հոդակապտկարություն-տկար-ություն 2 արմատգրչակ, (ապաշնորհ գրող)-գր (գիր)-չակ 2 արմատգրականություն-գրակ-ա-ն-ություն 2 արմատ և ա հոդակապ


2. Պարզի՛ր, թե տրված բառախմբերն ի՞նչ սկզբունքով են կազմված: Խմբերը լրացրո՛ւ նոր բառերով:

Ա. Ծաղիկ, ուղի, լույս, բույր, պատ,ձառ:
Բ. Արևածաղիկ,ծաղկաբույր, ուղղաթիռ, ուղղանկյուն, օդապարիկ:
Գ. Ծաղկանոց, ծաղկաստան, անծաղիկ, ուղղություն, ուղղել, անուղղելի, դժբախտ:

3. Տրված նախադասությունները լրացրո՛ւ:Բառերն ըստ կազմության լինում են պարզ և բաղադրյալ:
Բաղադրյալ բառերի բաղադրիչներ լինում են ածանցներն ու արմատները:
Միայն արմատներով, առանց ածանցի, կազմված բաղադրյալ բառերը պարզ են:
Մեկ արմատով և ածանցով կամ ածանցներով կազմված բառերը բարդ են:
Բարդածանցավոր են այն բաղադրյալ բառերը, որոնք ավելի քան մեկ արմատ: