Հայոց լեզու

 1.Տրված բառերով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր:
Կեր-կերաման
գնաց-ամենագնաց
ասաց-հեքիաթասաց
անվան
մարդիկ-տղամարդիկ
2. Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների (օրինակ ՝ հրաշամանուկ- հրաշ-ա-մանուկ) և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրությամբ է կազմված:

ա) Սահմանադիր-սահման-ա-դիր, զմրուխտափայլ-զմրւխտ-ա-փայլ, կանխավճար-կանխա-վճար, սնափառ-սն-ա-փառ, բաղաձայն-բաղ-ա-ձայն, պարտատեր-պարտ-ա-տեր, կենսախինդ-կենս-ա-խինդ, ջրամուկ-ջր-ա-մուկ,արևամանուկ-արև-ա-մանուկ, ձեռագործ, նորամուտ:
բ) Կենարար-կեն-արար, կենսուրախ-կենս-ուրախ, զուգընթաց-զուգ-ընթաց, ջրկիր-ջր-կիր, ջրհեղեղ-ջր-հեղեղ, բանբեր-բան-բեր, քարտաշ-քար-տաշ, տնպահ-տն-պահ, լուսնկա-լուս-նկա, մթնկա-մթ-նկա, ձնծաղիկ, ռնգեղջյուր, քարափ, մոլեռանդ, հրձիգ, քարտաշ, ակնհայտ:
3. Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր շարքում օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:


ա) Արևմուտք, նեղսիրտ, գունաթափ, ձկնկիթ, ձեռնպահ:բ) Ծալապակաս, չարագործ, գործակից, ջրաման, գետաբերան:
4. Տրված արմատների կրկնությամբ բառեր կազմի՛ր (արմատն ի՞նչ փոփոխության է ենթարկվում):
Օրինակ`
սառ- սարսռոտ, սարսռալ, սարսռազդու:
Թիռ, բառ, գիռ, մուռ:

Թրթիռ, բարբառ, գրգիռ, մրմուռ:


5. Տրված բաղադրյալ բառերը համեմատի՛ր և գրի՛ր նմանություններն ու տարբերությունները:

Ա.Դռդռալ, ճռճռալ, կռկռալ, մռմռալ, հռհռալ:
Բ. Թրթռալ, բարբառել, գրգռել, մրմռալ, սարսռալ: