Հանրահաշիվ դասարանական և տնային

Ա)9a+5b

Գ)10a+2b

Ե)9x+2y

Բ)12x+3y

Դ)3a+8b Զ)3a+16x

Ա)8a+5b

Բ)22x

Գ)-y

Դ)-y

Ա)0.9x+0.3y

Բ)38.1a+-2.7b
գ)-1 2/3x + 1 13/20y

Դ)10.4a+-1.7x
ե)69.8a+(-5 1/3b)
զ)-1.95b-3.65x
է)-x2y -x
ը)-3a3+3a2