Հանրահաշիվ դասարանական և տնային


17×2=34
34-10=24
17+34+24=75սմ

Քանի, որ CB=BD և EB=BA  նրանց անկյունները հակադիր են
<ABC = <DBE (հակադիր)=>

<D=<C

<E=<A
<A=420

<C=470

AB=AC
<1=<2
AD=AD Ըստ եռանկյունների առաջին հայտանիշի եռանկյուն ABC-ն հավասար է եռանկյուն ACD-ին։

AC=AB
ABD=ACD
DC=DB
DB=5 սմ
AB=15 սմ

48-18=30 սմ
30-4.6=25.4 սմ
25.4։2=12.7 սմ
12.7+4.6=17.3 սմ