Հանրահաշիվ դասարանական

ա)a*a
բ)b*a
գ)b*a+c*d
դ)ad+bc
ե)cd-ab

n+1
150/n+1
nx150/n+1
150-nx150/n+1

n+1
a/n+1
n*a/n+1

2*x+3*y

V=2x+3y/5 կմ/ժ