Հանրահաշիվ

Ա)

4ac(2a+4b-c)/6bc(c-2a-4b) = -4ac(c-2a-4b)/6bc(c-2a-4b) = -2ac/3bc

Ա)1/a+2/a=3/a

Գ)3/x-a – x/x-a = 3-x/x-a

Ե)2x-1/x2-4 + 4/x-2 = 2x-1/x2-4 + 4*(x+2)/x-2*(x+2) = 2x-1/x2-4 + 4x+8/x2-4 = 2x-1+4x+8/x2-4 = 6x+7/x2-4

Ա)

ba2/(a-1)2 – b/(a-1)2 = ba2-b/(a-1)2 = b(a2-1)/(a-1)2 = b((a-1)(a+1))/(a-1)2 = b*(a+1)/(a-1)