Հանրահաշվական կոտորակներ և նրանց հատկությունները

Ա)4/8=1/2

Բ)8/12=2/3

Գ)45/210=2/19

Դ)256/924=64/231

Ե)2a/6=a/3

Զ)14a/21ab=2/3b

Է)x5/x7=x/x2

Ը)8m3n/12m2=2mn/3

Ա)2(x+y)/4ax=(x+y)/2ax=x+y/2ax

Բ)a+b/a+b=1

Գ)2(x-1)/5(x-1)=2/5

Դ)3a(a-b)2/6a(a-b)2=1/2

Ե)4x(x-y)3/16x2y(x-y)=(x-y)2/4xy

Զ)25m2n(a-b)/35mn2(a-b)2=5m/7n(a-b)

Ա)x-y/y-x=-(x-y)/y-x=-x+y/y-x=-1

Բ)2(a-b)/3(b-a)=-2(-a+b)/3(b-a)=-2/3

Գ)4mn(m-n)/2m(n-m)=2n(m-n)/(n-m)=-2n

Դ)6a2b3(a-3)/14ab3(a-3)=3a/7

Ա)2x+2y/4=2(x+y)/4=x+y/2

Բ)3a+3b/6a=3(a+b)/6a=a+b/2a

Գ)4m-4n/8mn=4(m-n)/8mn=m-n/2mn

Դ)12ab/6a-6b=12ab/6(a-b)=2ab/a-b

Ե)2a-2b/4a+4b=2(a-b)/4(a+b)=a-b/2(a+b)

Զ)6x+6y/3x-3y=6(x+y)/3(x-y)=2(x+y)/x-y