Հանրահաշվական կոտորակներ

Ա)ax-bx/cx+dx=x(a-b)/x(c+d)=a-b/c+d

Բ)ac+bc/mc+nc=c(a+b)/c(m+n)=a+b/m+n

Գ)x2/x2+xy=x2/x(x+y)=x/x+y

Դ)ab/a-ab=ab/a(1-b)=b/1-b

Ե)m2n/m2n-mn2=m2n/mn(m-n)=m/m-n

Զ)ax-bx/xy+x2=x(a-b)/x(y+x)=a-b/y+x

Է)p2-p/ap-bp=p(p-1)/p(a-b)=p-1/a-b

Ա)3xy/3x2a-3x=3xy/3x(xa-1)=y/xa-1

Գ)3a2+4ab/9a2b-12ab2=a(3a+4b)/3ab(3a+4b)=1/3b

Ե)2mn-6m2/12m2n-4mn2=2m(n-3m)/4mn(3m-n)=2m(n-3m)/-4mn(-3m+n)=2m/-4mn

Ա)а2-b2/a+b=(a-b)(a+b)/a+b=a-b

Բ)x-1/x2-1=(x-1)/(x-1)2=1/x-1

Գ)m2-n2/2m+2n=(m-n)(m+n)/2(m+n)=m-n/2

Դ)xm+xn/m2-n2=x(m+n)/(m-n)(m+n)=x/m-n

Ե)x2-2x+1/x2-1=(x-1)2/(x-1)(x+1)=x-1/x+1

Զ)a2-b2/b2+2ab+a2=(a-b)(a+b)/(b+a)2=a-b/b+a

Է)n2-m2/(n-m)2=(n-m)(n+m)/(n-m)=n-m

Գ)x3-y3/x2-y2=x-y

Ե)a2-4a+4/a2-4=(a-2)2/(a-2)(a+2)=a-2/a+2

Է)m2-n2/n3-m3=-m2+n2/n3-m3=n-m