Հանրդահաշիվ տնային

b/b+c
c/b+c


արագությունը հոսանքի ուղղությամբ u+v
արագությունը հոսանքի հակառակ u-v

60/u+v ժամում
60/u-v ժամում

x/100×60=3x/5 գրամ
y/100×40=2y/5 գրամ
x+y — 100%

3x+2y/5 — a%

a*(x+y)=3x+2y/5*100
a*(x+y)=20*(3x+2y)

a=60x+40y/x+y%