Միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը դաս 2

a(b-c)+b(c-a)+c(a-b)=ab-ac+bc-ba+ca-cb=0

a(b+c-bc)-b(c+a-ac)+c(b-a)=ab+ac-abc-bc-ba+bac+cb-ca=0

114.

3a + 3b=3(a+b)

5a + 10=5(a+2)

4 − 4a=4(1-a)

6x + 8xy=2x(3+4y)

2x − 2y=2(x-y)

14 − 7y=7(2-y)

12a − 3=3(4a-1)

12abx + 15a=3a(4bx+5)

115.

a2 + ab=a(a+b)

a + a2=a(1+a)

b3 − b2=b2(b-1)

x2 − x=x(x-1)

2xy − x3=x(2y-x2)

4a6 − 2a3b=2a3(2a3-b)