Պյութագորասի թեորեմը

Ա)62+82=c2, c2=100, c=√100=10

Բ)52+122=c2, c2=169, c=√169=13

Գ)(3/7)2+(4/7)2=c2, c=√25/49=5/7

Դ)12+√32=c2, c2=4, c=√4=2

Ա)b2=132-122, b2=25, b=√25=5

Բ)b2=152-92, b2=144, b=√144=12

Գ)b2=√52-22, b2=5-4, b2=1, b=1

Դ)b2=2b2-62, b=√4b-36

Ա)AD2=132-52, AD=√144=12

Բ)BC2=2.52-1.52, BC=√4=2

Գ)CD2=172-152, CD=√64=8

Ա)h2=62-32, h=√27, h=3√3

Բ)c2=42+x