Ջրմուղ

29/04/2022

1.Ինչպե՞ս է փոփոխվում մթնոլորտային ճնշումը Երկրի մակերևույթից վեր բարձրանալիս:

Մթնոլորտային ճնշումը նվազում է։

2.Ինչու է մթնոլորտային ճնշման արժեքը կախված տվյալ վայրի բարձրությունից:

Որովհետև վեր բարձրանալուց ճնշումը նվազում է։

3.Ինչ նմանություն կա հեղուկի սյան և մթնոլորտային օդի սյան ստեղծած ճնշումների միջև:

Որքան հաստ է այդ շերտը այնքան մեծ է հեղուկի գործադրած ճնշումը։

4.Կարելի՞ է արդյոք մթնոլորտային ճնշումը հաշվարկել հիդրոսատատիկ ճնշման բանաձևով: Ինչու՞:

5.Ինչ է բարձրաչափը?

Թռչող սարքիթռիչքի բարձրությունը չափող սարք է։

6.Ինչ սկզբունքով է գործում ջրմուղը:

Երբ ձախ ձողի ջրի մակարդակը բարձր է ծակերով կողմի բաց անցքից հեղուկը կթափվի։

7.Նկարագրել մխոցավոր հեղուկային պոմպի կառուցվածքն ու աշխատանքը:

8.Ինչ է ջրաբաշխական մամլիչը: