Սեղան։Թալեսի թեորեմը

AB=CD, BC||NM=>BN=CM, AB=CD=>(եռանկյուն ABN=MCD են)=><A=<D, <ABN=<MCD, <NBC=<MCB=90=><A=<D, <B+90

{<A-<D=40

{<A+<D=180

<A-<D+<A+<D=180+40

2<A=220

<A=<B=110

110-<D=40

<D=<C=70

(2x+3x)/2=10

5x/2=10

5x=20

x=20/5=4սմ

AB=4*2=8սմ

DC=3*4=12սմ

AC=միջին գիծ

AC=(MB+ND)/2=16սմ

AO=MD

OD=30սմ

OM=30-6=24սմ

OM=BC=24սմ

AD=6+30=36սմ

KY=(AD+BC)/2=(24+36)/2=30սմ