Տնային առաջադրանք

  1. Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում որն է հեղուկ.
    ա. շաքարը,     բ.  թթվածինը            գ. բուսական յուղ        դ. կավիճը
  2. Ստորև թվարկվածներից որն է անկենդան մարմին.
    ա. ձին,   բ. ծաղկած ծառը           գ. արձանը              դ. երեխան

3. Հետեւյալ նյութերից ո՞րը գոյություն ունի բնության մեջ (բնածին է).

ա) պլաստիլինը գ) գրաֆիտը
բ) գինին դ) սեւ ռետինը

4. Հետեւյալ գոյականներից ո՞րը նյութական առարկա / ֆիզիկական մարմին/ չի բնորոշում.
ա) աստղ գ) սեղան բ) մեխ դ) ապակի

5. Հետեւյալ բնագավառներից ո՞րն է քիմիայի ուսումնասիրման առարկան.

ա) երկրաշարժերի կանխատեսում
բ) մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում
գ) գրքի խմբագրում
դ) պարարտանյութերի արտադրություն