Քերականություն տնային

1.Տրված բառերի բացառական հոլովը կազմի՛ր, դրանց վերջավորություններն ընդգծի՛ր և բացատրի՛ր Ա և Բ խմբերի բառերի բացառական հոլովաձևերի տարբերությունը:

Ա. Ամպ, սառույց, տանտիկին, ձմեռ, ամիս, րոպե:

Ամպից, սառույցից, տանտիկինից, ձմեռվանից, ամսից, րեպեից
Բ. Բալենի, մարդ, ամուսին, ընկերուհի, գինի:

Բալենուց, մարդուց, ամուսնուց, ընկերուհուց, գինուց

Ա խմբում բոլորը ստանում են ից վերջավորությունը, իսկ Բ խմբում ուց վերջավորություն։

2. Տրված բառերի բացառական հոլովը կազմի՛ր, դրանց հիմքերր (վերջավորությունից առաջ ընկած մասերը) ընդգծի՛ր և բացատրի՛ր Ա և Բ խմբերի բառերի բացառական հոլովաձևերի տարբերությունը:

Ա. Բառարան, մակերևույթ, ձի, այգի, անկողին, տուն,բնություն:

բառարանից, մակերևույթից, ձիուց, այգուց, անկողնուց, տնից, բնությունից
Բ. Ընկեր, քույր, գարուն, օր, հայր, մայր, աղջիկ, մարդիկ, կանայք:

ընկերոջից, քրոջից, գարնանից, օրվանից, հայրիկից, մայրիկից, աղջկանից, մարդկանցից, կանայքից

Ա խմբում ամեն ինչ սովորական ձևով կազմվում է, իսկ Բ խմբում վերջավորությունից առաջ ընկնող մասից հետո առաջանում է նաև մասնիկ հետո նոր վերջավորություն։

3. Բառակապակցություններ կազմի՛ր` հարցական դերանունները փոխարինելով բացառական հոլովով դրված գոյականներով և դերբայներով:

Խուսափել ինչի՞ց:

Բառարանից, ընկերոջից
Առաջանալ (գոյանալ) ինչի՞ց:

մայրիկից, մարդկանցից
Քշվել ինչի՞ց:
Խոնավանալ ինչի՞ց:

մակերևույթից, բնությունից

4. Տրված գործիական հոլովաձևերի վերջավորություններն առանձնացրո՛ւ և գտի՛ր Ա ևԲ խմբերի բառերի գործիական հոլովի կազմության տարբերությունը:
Ա. Շղարշով, լույսով, այգիով, տարով, հորաքրոջով, ընկերոջով:

Ով
Բ. Արյամբ, հեռացմամբ, խնդությամբ, նկարչությամբ, հիացմամբ:

Ամբ

Ա խմբում կազմվում են ով վերջավորությամբ, իսկ Բ խմբում ամբ վերջավորությամբ։

5. Բառակապակցություններ կազմիր` հարցական դերանունները փոխարինելով գործիական հոլովով դրված գոյականներով:

Ծածկվել ինչո՞վ:
Պատել ինչո՞վ:
Լցվել ինչո՞վ: