Քերականություն տնային

1. Գրի՛ր բառեր, որոնց մեջ է հնչյունն արտահայտվի է տառով`

 ա) բառասկզբում,

էթնիկ, էշություն

 բ) բառամիջում,

 գ) բառավերջում:

որևէ

2. Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

 Ա.Համարձակ, բարձունք, վերադարձ, վարձատրել, հարձուփորձ(հարցուփորձ), հարձ(ց)ակում, մրձ(ց)ույթ:
Բ. Դեղձ, դաղձ, դեղձանիկ, բաղձանք, օց(ձ)անման, ատաղծ(ձ)ագործ:

3. Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

 Ա. Զմրուխտ, ապուխտ, բախտավոր, թախտ, խեղդել, կխտար, խրոխտ, ոխ(ղ)կույզ, տախտակ, նախկին:
 Բ. Ճեղքել, կմախք, աղքատ, կողպեք, վղ(խ)տալ, եղբայր, սանդուղք:

4. Կետերի փոխարեն տ, դ, կամ  թ գրի՛ր:

 Ընթացք, ընդարձակ, անընդհատ, ընդմիջել, ընդհանուր, ընդամենը, ընթանալ, ընտրել, ակնթարթ, անդադար, ընթերցել, ընդառաջ, անընթեռնելի:

5. Պարզի՛ր, թե ինչի՛ հիման վրա է կազմվել բառաշարքը և ավելացրո՛ւ նոր բառեր:

 Արևմտաեվրոպական, Ոսկեվազ, դափնեվարդ, տարեվերջ: