Քերականություն

1. Կազմի՛ր տրված բառերի ներգոյական հոլովը: Առանձնացրո՛ւ այն բաոերը, որոնք ներգոյական հոլով չունեն:

Երկինք, ծով, մարդ, աղջիկ, հող, դպրոց, երեխա, դասարան, տուն, հերոսություն, գյուղ, ճանապարհ, քաղաք, գարուն, այգի, րոպե:

Երկնքում, ծովում, հողում, դպրոցում, դասարանում, տանը, հերոսությունում, գյուղում, ճանապարհում, քաղաքում, գարնանը, այգում, րոպեում

մարդ, աղջիկ, երեխա

2. Կետերը փոխարինի՛ր տրված գոյականներով: Ո՞ր հոլովով է դրվում գոյականներից  յուրաքանչյուրը:

Հայր-տրական, հիվանդ-տրական, երեխա-տրական, սնդուկ-ուղղական, ձեռք-ուղղական, տրամադրություն-ուղղական:
Պատանին ուզում էր բարձրացնել , բայց չէր կարողանում: