Քիմիական ռեկցիաներ

08/11/2022
  1. Տեղադրե՛ք գործակիցները,նշե՛ք յուրաքանչյուր ռեակցիայի տեսակն ըստ մոլեկուլների թվի փափոխության և ջերմէֆեկտի.
    ա.H2+O2=H2O+464կՋ ջերմանջատիչ
    բ. CaCO3=CaO +CO2-177կՋ ջերմակլանիչ
    գ. 3Fe +2O2=Fe3O4+1117կՋ ջերմանջատիչ
    դ. Hg2O=Hg+O2-182կՋ ջերմակլանիչ
  2. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում քիմիական ռեակցիայի ջերմէֆեկտը:

Արտահայտվում է ջոուլերով։